Chinese films op het Filmfestival Rotterdam 23 jan-3 feb

Films uit China, Hongkong, Taiwan, Maleisië etc.  in Rotterdam – films op alfabet:

ALONE (Gudu), r: Wang Bing, Fr/HK 2012 http://www.filmfestivalrotterdam.com/nl/films/gu-du/

DRUG WAR (Duzhan), r: Johnnie To, HK 2012 http://www.filmfestivalrotterdam.com/nl/films/du-zhan/

EMPEROR VISITS THE HELL (Tanghuang you difu), r: Li Luo, China/Canada 2012 http://www.filmfestivalrotterdam.com/nl/films/tang-huang-you-di-fu/

A FALLIBLE GIRL, r: Conrad Clark, VAE/GB/China 2013 http://www.filmfestivalrotterdam.com/nl/films/a-fallible-girl/

FOUR WAYS TO DIE IN MY HOMETOWN (Wo guxiang siwang de si zhong fangshi), r: Chai Chunya, China 2012 http://www.filmfestivalrotterdam.com/nl/films/four-ways-to-die-in-my-hometown/

HAPPINESS BUILDING 1 (Xingfu dasha 1), r: Chen Chieh-jen, Taiwan 2012 http://www.filmfestivalrotterdam.com/nl/films/happiness-building-1/

HOW TO DESCRIBE A CLOUD, r: David Verbeek, Nl 2013 http://www.filmfestivalrotterdam.com/nl/films/how-to-describe-a-cloud/

LONGING FOR THE RAIN (Chunmeng), r: Yang Lina, HK 2013 http://www.filmfestivalrotterdam.com/nl/films/chunmeng/

THE LOVE SONGS OF TIEDAN (Meijie), r: Hao Jie, China 2012 http://www.filmfestivalrotterdam.com/nl/films/the-love-songs-of-tiedan/

MEMORIES LOOK AT ME (Jiyi wangzhe wo), r: Song Fang, China 2012 http://www.filmfestivalrotterdam.com/nl/films/ji-yi-wang-zhe-wo/

PING’AN YUEQING, r: Ai Weiwei, China 2011 http://www.filmfestivalrotterdam.com/nl/films/ping-an-yueqing/

POOR FOLK (Qiongren, liulian, mayao, touduke), r: Midi Z, Taiwan/Myanmar 2012 http://www.filmfestivalrotterdam.com/nl/films/qiong-ren-liu-lian-ma-yao-tou-du-ke/

VULGARIA (Disu xiju), r: Pang Ho-cheung, HK 2012 http://www.filmfestivalrotterdam.com/nl/films/vulgaria/

WHEN NIGHT FALLS (Wo hai you hua yao shuo), r: Ying Liang, Zuid-Korea/China 2012 http://www.filmfestivalrotterdam.com/nl/films/wo-hai-you-hua-yao-shuo/

en shorts:

THE CLOUD OF UNKNOWING, r: Ho Tzu Nyen, Singapore 2011 http://www.filmfestivalrotterdam.com/nl/films/the-cloud-of-unknowing/

TEAK ROAD (Jalan jati), r: Lucy Davis, Singapore 2012 http://www.filmfestivalrotterdam.com/nl/films/jalan-jati-teak-road/

A BREATH FROM THE BOTTOM, r: Chan Ching-lin, Taiwan 2012 http://www.filmfestivalrotterdam.com/nl/films/a-breath-from-the-bottom/

HANGER (Yi jia), r: Charlotte Lim Lay Kuen, Maleisië 2012 http://www.filmfestivalrotterdam.com/nl/films/yi-jia/

IMMORTELLE, r: David Verbeek, Taiwan/NL 2013 http://www.filmfestivalrotterdam.com/nl/films/immortelle/

THE HUNTER AND THE SKELETON (Lieren yu kulouguai), r: Gyatso Gentsu (Bai Bin), China 2012 (= voorfilm bij EMPEROR VISITS THE HELL) http://www.filmfestivalrotterdam.com/nl/films/lie-ren-yu-ku-lou-guai/

ZIJPROGRAMMA: wo 30 jan 16.30 uur CRITICS’ TALK, foyer Lantaren-Venster met MIDI Z (Taiwan/Myanmar), regisseur van POOR FOLK (gratis)

Alvast lezen over sommige van deze films? Hierbij een artikel van Shelly Kraicer: http://www.chinafile.com/alternative-top-ten

website: http://www.filmfestivalrotterdam.com/nl/iffr-2013/ >> ook voor online bestellen